Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Hatályos: 2020. május 7.

 

I.          PREAMBULUM

 

1.         A www.10perctanulas.hu (a továbbiakban: Portál) az ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-10-047512; adószám: 23953466-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató).  A Szolgáltató által üzemeltetett internetes Portálon Szolgáltató felnőttek részére nyújt online - pedagógia és egyéb tárgyú - képzéseket (a továbbiakban: Szolgáltatás).

 

2.         A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Portál használatát, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Portálra látogató közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

 

II.        ÁLTALÁNOS ADATOK

 

1.         A Portál címe: www.10perctanulas.hu

 

2.         A Szolgáltató adatai:

Cégnév:                                                                  ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                                                               1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.

Levelezési címe:                                                    1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.

Tevékenység helyének postai címe:                   1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.

Cégjegyzékszám:                                                 01-10-047512

Nyilvántartja:                                                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                              23953466-2-41

E-mail cím:                                                            info@eruditiozrt.hu

Telefonszám:                                                        +36 1 786 0288

 

III.      FOGALMAK

 

Portál

a Szolgáltató által a www.10perctanulas.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap és Szolgáltatás, amelyen keresztül a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

Szolgáltató

ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely a Portált üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi. Felhasználó fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát.

Fogyasztó

a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szolgáltatás

a Portálon a Szolgáltató által felkínált online képzési (e-learing) szolgáltatások, amelyeket a Felhasználók igénybe vehetnek. A szolgáltatások körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatások nyújtását megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenetet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Lakcím

A természetes személy Felhasználó lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Név

a Felhasználó személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve.

Felhasználónév

a Felhasználó által a Portálon megadott, regisztrációhoz, Szolgáltatás igénybevételéhez és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó

a Felhasználó által a Portálon megadott, a regisztrációhoz és Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím

a Felhasználó által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Felhasználóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

 

IV.      AZ ÁSZF HATÁLYA

 

1.              A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus Szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus rendszeren keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Felhasználó között jön létre.

 

2.              A Szolgáltatás igénybevétele a Portálon való regisztráció útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

 

V.        AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

 

1.         A nem regisztrált Felhasználó a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

2.         A Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

3.         Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

4.         A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

5.         A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

 

6.         Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.  

 

7.         A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

 

8.         A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a értelmében, tájékoztatjuk továbbá:   

 

o   a Portálon elérhető Szolgáltatások tulajdonságai megtalálhatók a Portálon; a Felhasználó regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot;

o   a Szolgáltató nevét és elérhetőségét (székhelyét, postai címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét) az ÁSZF II. pontja tartalmazza;

o   a Szolgáltató tevékenységének helye a II. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a II. pontban megjelölt bármely elérhetőségre címezheti. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF XI. pontja tartalmazza.

o   a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a szolgáltatási felület tartalmazza; a Szolgáltatás jelenleg ingyenesen igénybe vehető;

o   a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés határozatlan időre jön létre; a Szerződés megszűnik a jelen ÁSZF IX. pontjában foglaltak esetén, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlésével, valamint a Szolgáltatás megszűnésével;

o   a Szolgáltatás igénybevételére szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, számítógép stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

o   A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló információkat a jelen ÁSZF IX. pontja tartalmazza.

o   A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF X. pontja részletezi.

 

o   A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Felhasználó ésszerű költségeit.

o   A Szolgáltató minden munkanapon telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére, elérhetőség az alábbi linken találja www.eruditiozrt.hu

o   A Szolgáltató a digitális adattartalom működése, műszaki védelem érdekében az adattartalmat több merevlemezen tárolja biztonsági rendszerrel ellátott szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

o   A Szervező a megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

o   A Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen felmerülő jogvita esetében a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített bármely elérhetőségen kezdeményezheti a jogvita peren kívüli rendezését.

o   A fogyasztó és a vállalkozás közötti, a Szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésére békéltető testület előtt van lehetőség. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

VI.      A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

1.         A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett elektronikus rendszer segítségével online - pedagógia és egyéb tárgyú - képzéseket (e-learning szolgáltatást) nyújt felnőttek részére és Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók, termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és termékek elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

 

2.         A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

3.         A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 

VII.    REGISZTRÁCIÓ

 

1.         A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött.

 

2.         Nem kötött regisztrációhoz a Hírlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál tartalmának megtekintése.

 

3.         A Felhasználó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:

 

a)      Név

b)      E-mail cím (egyben felhasználónév)

c)       Jelszó

 

4.         Egy E-mail cím és egy Jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

 

5.         A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen Felhasználónevet ad meg a regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.

 

6.         A Portálon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a Felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről kerültek aktiválásra.

 

7.         A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

8.         Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.

 

9.         A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

10.     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 

11.     Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.

 

12.     A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó az új jelszó igénylése funkció igénybevételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszó generálásához szükséges felület elérhetőségét a regisztrált e-mail címre küldi meg.

 

13.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 

14.     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

 

15.     A Felhasználó teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részérevaló átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 

16.     Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 

17.     A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az info@eruditiozrt.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 15 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata és megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 

18.     Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

 

19.     Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben, az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Felhasználót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

 

20.     A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott Felhasználónév és Jelszó megadásával léphet be a Portálra.

 

VIII. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

1.         A Felhasználó a Portálon való regisztrációt követően jogosult igénybe venni a Szolgáltatást, azaz válik jogosulttá az e-learning anyagok megtekintésére, az online képzésben való részvételre.

 

2.         Felhasználó valamennyi, a Szolgáltató által elérhetővé tett, online képzésben részt vehet, megtekintheti a feltöltött képzési anyagokat (dokumentumokat, videókat stb.), azonban azok letöltésére, másolására, értékesítésére, vagy bármely egyéb nem önképzési célú felhasználására nem jogosult.

                                                                                                                                                                            

3.         Az egyes Szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet megismerni.

 

IX.      TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL

 

Elállási jog

 

1.         A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik a Portálon keresztül igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.

 

2.         Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztó értendő.

 

3.         Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:

a)         a Szolgáltatás,

b)         több Szolgáltatás szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Szolgáltatás

igénybevételének a napja.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja

 

4.         A Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az info@eruditiozrt.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.

 

5.         Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

6.         A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén az igénybe vett Szolgáltatást Felhasználó nem jogosult a továbbiakban igénybe venni.

 

X.         HIBÁS TELJESÍTÉS

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

1.         A Szolgáltatás jellegéből és ingyenességéből eredően Szolgáltató kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettsége kizárt.

 

Jótállás

 

2.         A Szolgáltató jótállást nem vállal.

 

XI.      PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 

1.         A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

 

Szolgáltató székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. I/3.

Szolgáltató postacíme: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. I/3.

Szolgáltató e-mail címe: info@eruditiozrt.hu

 

Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36 1 786 0288 telefonszámon minden munkanap 9:00 és 15:00 óra között.

 

2.         Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

 

3.         Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

4.         Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

5.         A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

1052    Budapest, Városház u. 7.

 

6.         A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

        

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

XII.    TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 

1.         A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges, videó és egyéb anyagokkal, beleértve az ERUDITIO elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és felhasználási joggal.

 

2.         A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 

3.         A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

4.         A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

 

5.         A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

6.         A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

7.         A Portálon megjelenő ERUDITIO megnevezés és logó felhasználására a Felhasználó nem jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

8.         A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

 

XIII.  FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

1.         A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználók, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

 

2.         A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 

3.         A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

4.         A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 

5.         A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

6.         A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való Szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

7.         A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

8.         Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 

9.         Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 

10.     Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 

11.     A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

12.     Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette és igazolta Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

13.     Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó a Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

 

14.     A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

XIV.  A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 

1.         A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 

XV.    AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

1.         A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)    a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)    a technológia lényeges változása;

c)    jogszabályváltozás;

d)    a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

2.         A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 

3.         Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

 

4.         Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Fogyasztó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

 

5.         Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

XVI.  SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

1.         A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

2.         Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

3.         Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

4.         Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

5.         Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 

6.         Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Felhasználó által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

 

XVII.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.         Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 

2.         A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

3.         Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el.

 

4.         A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

5.         Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

a)         futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)         légipostai küldeményként külföldrevaló kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)         elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

Budapest, 2020. május 7.

 

1. sz. melléklet


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

 

"Címzett: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. I. em. 3.

e-mail: info@eruditiozrt.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"